Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:
1.1.1. Aanbod: de aanbieding die WARMER aan Klant doet of heeft gedaan voor de levering van producten en/of diensten door WARMER, al dan niet in de vorm van een (schriftelijke) offerte;
1.1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van WARMER, onder meer te raadplegen via www.warmer.nl/algemene-voorwaarden;
1.1.3. AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
1.1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
1.1.5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die met WARMER de Overeenkomst heeft gesloten;
1.1.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om de Overeenkomst Op Afstand binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden;
1.1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op know-how;
1.1.8. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met WARMER heeft gesloten, ongeacht of hij een Consument is;
1.1.9. Meerwerk: werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan;
1.1.10. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen WARMER en Klant is gesloten en op basis waarvan WARMER aan Klant de producten en/of diensten levert en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;
1.1.11. Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen WARMER en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van WARMER en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
1.1.12. Partij: WARMER of Klant;
1.1.13. Partijen: WARMER en Klant;
1.1.14. Persoonsgegevens: persoonsgegevens in de zin van van artikel 4.1 van de AVG;
1.1.15. Privacyverklaring: de privacyverklaring van WARMER, beschikbaar via www.warmer.nl/privacybeleid;
1.1.16. WARMER: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C & J Partners B.V., gevestigd aan de Hollandse Kade 32 (1391 JM) te Abcoude, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78422221;
1.1.17. Website: de website van WARMER, beschikbaar via www.warmer.nl, inclusief alle onderliggende webpagina’s.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod, de Overeenkomst, de levering van producten en/of diensten door WARMER en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen.
2.2. Klant verklaart dat de Algemene Voorwaarden aan hem ter beschikking zijn gesteld, dat hij daarvan kennis heeft genomen en dat hij daarmee akkoord is.
2.3. Eventuele voorwaarden van Klant, zoals algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of inhuurvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meer van de bepalingen in het Aanbod, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet en/of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.
2.5. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het Aanbod, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorde waarbij de Overeenkomst de hoogste rang toekomt:
2.5.1. de Overeenkomst;
2.5.2. het Aanbod;
2.5.3. de Algemene Voorwaarden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. WARMER doet aan Klant een Aanbod waarin is opgenomen welke producten en/of diensten worden aangeboden en welke vergoeding Klant bij de aanvaarding van het Aanbod verschuldigd is.
3.2. Een Aanbod is vrijblijvend en verplicht Klant tot niets.
3.3. Indien een Aanbod is gedaan in een (schriftelijke) offerte, dan is het Aanbod geldig voor de duur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van verzending door WARMER, tenzij anders in het Aanbod is aangegeven.
3.4. De omschrijving van de producten en/of diensten in het Aanbod is bindend. WARMER is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod.
3.5. Het Aanbod kan gebaseerd zijn op de door de Klant aangeleverde informatie. In dat geval geldt dat wanneer deze informatie niet juist blijkt te zijn, dat WARMER dan gerechtigd is om het Aanbod en/of de verschuldigde vergoedingen aan te passen aan de juiste informatie, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.
3.6. De Overeenkomst komt tot stand zodra het Aanbod is aanvaard. Het Aanbod wordt geacht te zijn aanvaard zodra Klant instemt met het Aanbod, of indien WARMER redelijkerwijs een gedraging van Klant mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.
3.7. WARMER kan niet aan het Aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. WARMER zal zich inspannen om de Overeenkomst ten behoeve van Klant uit te voeren.
4.2. Alle door WARMER uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
4.3. Klant erkent dat het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk is van zijn samenwerking met WARMER. Klant verleent daarom alle vereiste medewerking om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door WARMER mogelijk te maken. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan dat Klant alle gegevens en inlichtingen waarvan WARMER aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct verstrekt en dat Klant tijdige medewerking verleent. Indien Klant verzuimt om de noodzakelijke of gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en/of medewerking te verlenen, dan kan WARMER niet instaan voor de gevolgen en is zij daarvoor niet aansprakelijk.

4.4. WARMER is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden om de instructies en/of aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze instructies en/of aanwijzingen de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst wijzigt of de Overeenkomst wordt aangevuld. Voor zover WARMER ervoor kiest om deze instructies en/of aanwijzingen wel op te volgen, is zij gerechtigd om daarvoor in overleg met Klant een vergoeding in rekening te brengen.
4.5. Klant erkent en aanvaardt dat WARMER in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk kan zijn van de diensten en/of zaken van derden. Voor zover volgens dwingend recht toegestaan, is WARMER niet aansprakelijk voor (het gebruik van) de diensten en/of zaken van derden.
4.6. Termijnen die WARMER noemt ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst en of de voltooiing daarvan hebben steeds een indicatief karakter. Deze termijnen betreffen nooit fatale termijnen. WARMER is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim als Klant WARMER een ingebrekestelling stuurt waarin WARMER een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

5. Levering van producten

5.1. WARMER spant zich in om de producten conform Overeenkomst aan Klant te leveren.
5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan WARMER voor de levering kenbaar heeft gemaakt. De kosten voor levering zijn vermeld in het Aanbod.
5.3. WARMER spant zich in om de producten binnen de overeengekomen levertermijn aan Klant te leveren.
5.4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of om schadevergoeding te vorderen.
5.5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal WARMER zich inspannen om een vervangend product aan Klant beschikbaar te stellen.
5.6. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de geleverde producten, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.

6. Montage en installatie

6.1. Indien dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, zal WARMER de geleverde producten installeren en/of monteren, of zal WARMER deze laten installeren en/of monteren.
6.2. Klant is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende laad- en losruimte in de nabijheid van de montage- en/of installatielocatie en Klant draagt er zorg voor dat de aangevoerde producten ongestoord naar de plaats van installatie en/of montage kunnen worden vervoerd.
6.3. Klant zal WARMER en/of een door haar ingeschakelde derde voor de uitvoering van de installatie- en/of montagewerkzaamheden toegang verlenen tot de plaatsen van installatie en/of montage.

7. Inspectieplicht

7.1. Klant is verplicht om het geleverde direct na levering en, indien de installatie en/of montage schriftelijk is overeengekomen, na installatie en/of montage te inspecteren.
7.2. Klant tekent voor ontvangst van de door WARMER geleverde prestaties en/of de door WARMER aangeboden documentatie. Klant maakt op deze documenten melding van alle zichtbare beschadigingen en/of manco’s.
7.3. Klant zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na levering schriftelijk melden aan WARMER, tenzij dwingend recht een langere termijn voorschrijft. Na het verstrijken van voornoemde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Klant geaccepteerd.
7.4. Klant stelt WARMER te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren en verleent in dit kader alle redelijke medewerking.
7.5. Retourzendingen van producten door of namens Klant zullen uitsluitend plaatsvinden na voorafgaand schriftelijk akkoord van WARMER en onder vermelding van een door WARMER afgegeven retournummer. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de retour gezonden producten, gaat over op WARMER op het moment dat WARMER de vergoeding voor de producten aan Klant heeft gecrediteerd. Tot dit moment blijft het risico bij Klant rusten.
7.6. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, leiden schendingen van de bepalingen in dit artikel door Klant tot verval van elk recht van reclame van Klant.

8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1. WARMER blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde producten zolang Klant:
8.1.1. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
8.1.2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of
8.1.3. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.
8.2. Zolang er op het door WARMER geleverde een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Klant niet toegestaan om dit te bezwaren.
8.3. Nadat WARMER een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud, mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Klant staat WARMER toe de plaats(en) te betreden waar het geleverde zich bevindt.
8.4. Indien producten nog niet door WARMER zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak door Klant is voldaan, heeft WARMER het recht van retentie. De producten worden dan niet geleverd totdat Klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

9. Garanties

9.1. De door WARMER geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2. Hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Klant zelf na te gaan of de producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld.
9.3. Klant is verplicht eventuele reclames in het kader van de garanties binnen 2 (twee) maanden na ontdekking aan WARMER kenbaar te maken.
9.4. Klant komt geen beroep toe op enige garantie, indien gebreken en/of fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Hieronder is mede, maar niet uitsluitend, begrepen montage en/of installatie in afwijking van de montage- en/of installatievoorschriften, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminslag of brand, of de situatie waarin Klant zonder voorafgaande toestemming van WARMER wijzigingen in de geleverde producten aanbrengt of doet aanbrengen of bij gebruik voor andere doeleinden en/of toepassingen dan waarvoor de geleverde producten bedoeld zijn.
9.5. Als de garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerd product, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van dit product wordt verstrekt.

10. Meerwerk

10.1. Op verzoek van of met instemming van Klant kan WARMER Meerwerk verrichten. Klant zal Meerwerk vergoeden tegen de overeengekomen (uur)tarieven van WARMER en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van WARMER.
10.2. WARMER is niet verplicht om op verzoek van Klant Meerwerk uit te voeren en kan verlangen dat er voor het Meerkwerk een aparte overeenkomst wordt gesloten.

10.3. Klant erkent en aanvaardt dat Meerwerk invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, de verantwoordelijkheden van Partijen, de eventueel vooraf afgesproken (vaste) prijs en/of termijnen.
10.4. Voor zover er Meerwerk nodig is ten aanzien van een Overeenkomst waarin een vaste prijs was overeengekomen, dan zal WARMER Klant op verzoek informeren over de financiële consequenties van het Meerwerk.
10.5. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet is geen grondslag voor opzegging, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst door Klant.

11. Prijs en betaling

11.1. Alle prijzen die WARMER vermeldt zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
11.2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
11.3. Klant staat in voor de juistheid van de door hem aan WARMER verstrekte betaalgegevens. Klant zal onjuistheden of onvolkomenheden in de door hem verstrekte of door WARMER vermelde betaalgegevens onverwijld aan WARMER melden.
11.4. Als Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door WARMER is gewezen op de te late betaling en WARMER aan Klant een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim. Klant is in dat geval de over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en WARMER is in dat geval gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
11.5. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is WARMER gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op WARMER enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van WARMER op Klant zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen en/of diensten en/of ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals ontwerpen, zaken, diensten, knowhow, documentatie, analyses, adviezen, bestanden en/of informatie waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, rusten bij WARMER en/of haar licentiegever(s).
12.2. Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Klant uitsluitend een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de door WARMER ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken voor zichzelf te gebruiken en uitsluitend voor het beoogde doel van de Overeenkomst.
12.3. Indien Klant in het kader van de Overeenkomst aan WARMER de opdracht geeft tot verveelvoudiging, reproductie en/of openbaarmaking van een door enig Intellectueel Eigendomsrecht beschermd werk, dan garandeert Klant dat daarmee geen inbreuk op enig Intellectueel Eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. Klant vrijwaart WARMER tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade en andere aanspraken van derden die zijn gebaseerd op, of voortvloeien uit de beschuldiging dat met de opdracht inbreuk wordt gemaakt op Intellectuele Eigendomsrechten.

13. Vertrouwelijke Informatie en geheimhouding

13.1. Klant zal alle informatie (in welke vorm dan ook) die hij vóór, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de WARMER ontvangt vertrouwelijk behandelen als deze informatie bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie bedoeld was als vertrouwelijk. In voorkomend geval zal Klant deze verplichting ook opleggen aan zijn werknemers

14. Privacy

14.1. Tijdens het gebruik van de Website, de uitvoering van de Overeenkomst en het bezoek van Klant aan WARMER kan Klant gegevens verstrekken aan WARMER en kan WARMER gegevens verzamelen van Klant. Indien deze gegevens Persoonsgegevens bevatten, zullen deze conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Indien WARMER als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG kwalificeert, dan zal WARMER deze Persoonsgegevens verwerken conform haar Privacyverklaring.

15. Aansprakelijkheid

15.1. WARMER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het leveren van de diensten en/of de producten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
15.2. Indien WARMER onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook, dan is WARMER, zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Klant lijdt per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van WARMER wordt uitgekeerd.
15.3. Indien, en om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is, zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, de aansprakelijkheid van WARMER beperkt tot maximaal het bedrag dat WARMER van Klant heeft ontvangen voor de prestatie waarvan de schade het gevolg is.
15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
15.4.1. materiële schade aan zaken;
15.4.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
15.4.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
15.5. In afwijking van het voorgaande is de aansprakelijkheid van WARMER voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
15.6. Iedere aansprakelijkheid van WARMER voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, zoals hiervoor gedefinieerd, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade.
15.7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen uitsluitend te vervallen in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van WARMER en/of haar bedrijfsleiding.
15.8. Tenzij nakoming door WARMER blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van WARMER wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Klant WARMER in gebreke stelt, waarbij aan WARMER een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gegund, en WARMER ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

15.9. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Klant.
15.10. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan WARMER. WARMER is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

16. Overmacht

16.1. WARMER kan niet gehouden worden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen noch is zij aansprakelijk jegens Klant in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de diensten en/of producten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van WARMER, tekortkomingen van door WARMER ingeschakelde derden, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop WARMER geen invloed heeft.
16.2. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn zowel WARMER als Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

17. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

17.1. Indien en voor zover de Overeenkomst tussen Partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de daarin overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 (één) jaar geldt.
17.2. De overeenkomst voor bepaalde duur tussen WARMER en Consument is, wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, tenzij WARMER of Consument de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.
17.3. De overeenkomst voor bepaalde duur tussen WARMER en Klant, niet-zijnde een Consument, wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij WARMER of Klant, niet-zijnde een Consument, de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.
17.4. Partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
17.5. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
17.6. De door WARMER voorafgaand aan de ontbinding reeds verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Klant zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
17.7. Bedragen die WARMER voor de beëindiging van de Overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.
17.8. Alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na die beëindiging van kracht. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van WARMER, de Intellectuele Eigendomsrechten, geheimhouding, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling.

18. Herroepingsrecht van Consument bij de levering van producten

18.1. Consument kan een Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de levering van een product binnen een Bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WARMER mag de Consument vragen naar de reden van ontbinding, maar Consument is niet verplicht tot opgave hiervan.
18.2. De in het voorgaande lid bedoelde Bedenktijd vangt aan op de dag na:
18.2.1. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
18.2.2. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
18.2.3. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
18.2.4. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

19. Herroepingsrecht van Consument bij de levering van diensten

19.1. Consument kan een Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot het verrichten van een dienst tot 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Overeenkomst Op Afstand is gesloten zonder opgave van redenen ontbinden. WARMER mag de Consument vragen naar de reden van ontbinding, maar Consument is niet verplicht tot opgave hiervan.

20. Verplichtingen van Partijen in het kader van het Herroepingsrecht

20.1. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
20.2. De kosten voor het retourneren van een product op grond van het Herroepingsrecht komen voor rekening van Consument.
20.3. Wanneer Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht vergoedt WARMER alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door WARMER in rekening gebracht voor het geretourneerde product. De door WARMER in rekening gebrachte leveringskosten worden niet aan Consument vergoedt als het geretourneerde product onderdeel is van een bestelling met meerdere producten en niet alle producten worden geretourneerd. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering van het product dan de goedkoopste standaardlevering, dan is WARMER slechts verplicht tot vergoeding van het bedrag voor de goedkoopste standaardlevering,
20.4. WARMER gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een het gebruik van een ander betaalmiddel.

21. Uitsluitingen van het Herroepingsrecht

21.1. Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn Overeenkomsten op Afstand:
21.1.1. met betrekking tot producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop WARMER geen invloed heeft en die zich binnen de Bedenktermijn kunnen voordoen;
21.1.2. waarbij Consument WARMER specifiek verzocht heeft om hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
21.1.2.1. aanvullende dienstverlening waar Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
21.1.2.2. de levering van andere producten dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

21.1.3. met betrekking tot volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
21.1.4. met betrekking tot producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
21.1.5. met betrekking tot producten die na levering zijn gemonteerd, geïnstalleerd of anderszins in bedrijf zijn gesteld door Klant, WARMER en/of een derde;
21.1.6. met betrekking tot producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
21.1.7. met betrekking tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn Herroepingsrecht zodra WARMER de overeenkomst is nagekomen.

22. Klachten

22.1. WARMER beschikt over een klachtenregeling. De klachtenregeling is vermeld op de Website.
22.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de klacht bij Klant is ontstaan, aan WARMER worden gemeld. Klant dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en te melden aan WARMER.
22.3. WARMER zal de klachten binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en zij spant zich in om dit binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te doen. Deze termijn vangt aan op het dat de klacht door WARMER is ontvangen. Wanneer het behandelen van een klacht naar verwachting langer gaat duren, dan spant WARMER zich in om Klant daarvan op de hoogte te stellen en tevens om een indicatieve termijn voor behandeling van de klacht te noemen.
22.4. Klant dient WARMER in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien het niet lukt om de klacht binnen 4 (vier) weken onderling op te lossen, dan staat het Klant vrij om na het verstrijken van die termijn een geschillenprocedure te starten conform het navolgende artikel.

23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1. Op de Overeenkomst, het Aanbod, de Algemene Voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
23.3. De bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

24. Overige bepalingen

24.1. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
24.2. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door WARMER zijn bevestigd.
24.3. WARMER is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de door WARMER te verschaffen prestatie wezenlijk afwijkt van de door WARMER toegezegde prestatie, dan heeft Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden.
24.4. WARMER is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden, met dien verstande dat Consument dan de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
24.5. Noch de Algemene Voorwaarden, noch de Overeenkomst, noch enige andere overeenkomst tussen WARMER en Klant zal leiden tot enige vorm van een arbeidsrelatie, partnerschap of enige andere juridische relatie tussen WARMER en Klant.

25. Contact

25.1. WARMER kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:

C & J Partners B.V. | WARMER
Hollandse Kade 32
1391 JM Abcoude
[email protected]
020-211.72.73